News Room

Aiming for an introduction to the stock exchange.

Aiming for an introduction to the stock exchange

To fund further expansion we are aiming for an introduction to the stock exchange during the next couple of weeks.

– We are in dialogue with several European airports, explains our Chair of the Board, Ove Trøen, in this interview with Finansavisen today. – To fund the further expansion, we are looking to raise 200-250 MNOK.

Skip to 7:23 to see the full interview and get all the details.

Finansavisen TV


Svein Gunnar Mæland (founder MSG Aviation), Ole Petter Storstad (Avinor), Geir Steiro (CEO MSG Aviation) and Ove Trøen (Chair of the board MSG Aviation).

New robot will make de-icing faster and more environmentally friendly at OSL

Press release in Norwegian below

After ten years of development and testing at Geiteryggen in Skien, MSG Aviation’s automatic solution for de-icing, washing, engine washing and technical inspection of aircraft is finally ready for commercial use.

“We are delighted to start building the world’s first robot for de-icing, washing, engine washing and technical inspection of aircraft at OSL. There is no reason for airlines to continue with manual de-icing and washing of aircraft when we can do it faster, better, and more environmentally friendly by using new technology. We can contribute to carriers becoming more efficient and improving on-time performance as well as help them save money on fuel and reduce carbon emissions,” says CEO Geir Steiro of MSG Aviation.

“Aviation is dependent on sustainable solutions, and we at Avinor value new ideas and innovation that contribute to making our industry more sustainable. We are therefore pleased that MSG will build a pilot robot for de-ice and aircraft wash at Oslo Airport,” says Ole Petter Storstad, director of ground services at Oslo Airport

By washing the airplane’s fuselage, you contribute to less drag, potentially reducing fuel consumption by two per cent.

Thorough washing also leads to less wear and tear on the aircraft, resulting in lower maintenance costs. Airlines all over the world need these types of services. In colder climates de-icing and washing are crucial, whilst in warmer climates, where aircraft may cross deserts, there is a challenge cleaning the fuselage of sand.

MSG Aviaton has signed letters of intent with Norwegian and Flyr for washing, de-icing and technical inspection of aircraft. Widerøe Ground Handling has signed a letter of intent to be an operator as well as using the planned facility at Oslo Airport.

“Several airlines have already signed entered into agreements with us, and that is good news for the environment. Reducing emissions is a shared responsibility, and our solution will contribute to moving the aviation industry in the right direction. It will take years before some of the measures for this industry, such as fleet renewal, electrification and biofuels become a reality. Our solution will be up and running at OSL in just over a year and is one of many initiatives that will help us as an industry to reduce emissions,” says Steiro.

The robot removes ice and snow and washes the fuselage and the engine.

Norwegian logoThe robot removes ice and snow and washes the fuselage and the engine.

Environmentally friendly and efficient washing and de-icing of aircraft

The robot removes ice and snow and washes the fuselage and the engine. This takes place indoors, in a closed facility. With the help of the long robot arms, the process is far more accurate and precise than the current solution, where cars with a manual spray arm to do the job.

MSG Aviation’s robot is built to wash everything from larger passenger planes to smaller private planes. Military aircraft will also be able to use the robot. Both de-icing, washing and inspection of aircraft are time-consuming processes. It usually takes between four and ten hours to wash a plane, and it is done more or less manually. In winter, snow and ice lead to long and expensive delays because de-icing is done manually, and the capacity is limited. OSL is one of the most efficient airports in the world when it comes to de-icing. However, by making this process more automated, it can be done even faster and more environmentally friendly.

Great international interest

MSG Aviation is in dialogue with several international airports and airlines about new facilities.

“It is not only in cold regions that you have to de-ice planes. Approximately 2,500 airports world-wide conduct de-icing today. The whole world is our catchment area, and we have a good dialogue with a number of potential customers. The technical solutions will continue to be developed at our facility in Skien,” says Steiro.

Inspection without opening the fuselage

MSG Aviation’s business model has evolved from the original idea of washing and de-icing, to now also involving technical inspection of aircraft. The company recently signed a letter of intent with Dolphitech, one of the world’s leading companies for ultrasound inspection.

“With a camera, ultrasound and associated computer systems, we can ‘scan’ aircraft for damage without opening the fuselage at all. We already have the machine, so it is really just a matter of adding more equipment and integrating it with our systems,” says Steiro.

The idea was born during a winter delay

MSG Aviation’s founder Svein Gunnar Mæland has been working on the idea of ​​a sustainable washing facility for aircraft for almost ten years. Mæland is educated within mechanics and management and grew up with a father who sold car washing machines.

“During Christmas in 2009, my brother was delayed two days from Amsterdam. It gave me the idea to develop a much larger version of the car washing machines that could be used for airplanes. That’s how the development of a robot that removes snow and ice from aircraft in a more economical, environmentally friendly and efficient way began,” says Mæland.

Now the first commercial facility is soon a reality. In just over a year, MSG Aviation’s first facility will be operational at OSL. The goal of the three-year agreement is to commercially test a facility at the airport in a location that OSL makes available to MSG Aviation.  Airlines and ground handlers will be able to use the facility.

 


 

Avinor og MSG Aviation inngår avtale:

Ny robot vil gjøre avising raskere og mer miljøvennlig på OSL

En ny, grønn innovasjon fra Telemark skal bidra til å redusere både utslipp og kostnader for flyselskapene. Om vel et år står MSG Aviations robot klar på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL).

Etter ti år med utvikling og testing på Geiteryggen i Skien skal en automatisk løsning for innendørs avising, vask, motorvask og teknisk inspeksjon av fly nå tas i bruk kommersielt.

– Vi er veldig godt fornøyde med at vi nå setter i gang arbeidet med å bygge verdens første robot for avising, vask, motorvask og teknisk inspeksjon av fly på OSL. Det er ingen grunn til at flyselskapene skal fortsette med kun manuell avising og vask av fly, når vi kan gjøre det raskere, bedre og mer miljøvennlig ved bruk av ny teknologi. Vi kan bidra til at flyselskapene blir mer effektive og punktlige samtidig som de sparer penger på drivstoff og reduserer klimautslippene, sier administrerende direktør Geir Steiro i MSG Aviation.

– Luftfarten er avhengig av bærekraftige løsninger, og vi i Avinor verdsetter nytenkning og innovasjon som kan bidra til nettopp dette. Vi er derfor glade for at MSG skal bygge et pilotanlegg for avvising og vask av fly ved Oslo lufthavn, sier Ole Petter Storstad, direktør flysidedrift ved OSL.

Regelmessig utvendig vask av fly gir mindre luftmotstand og dermed en estimert reduksjon i drivstofforbruk som er estimert til to prosent.

God vask gir dessuten mindre slitasje på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. Flyselskaper over hele verden har med andre ord behov for disse tjenestene, men med noe ulike behov. Her i nord er det størst behov for avising og vask, mens det i mer eksotiske strøk hvor flyene flyr over ørken er en stor utfordring å rense flyskrog for sand.

MSG Aviation har inngått intensjonsavtaler med Norwegian og Flyr om vasking, avising og inspeksjon av fly. Widerøe Ground Handling har inngått intensjonsavtale om å være operatør, samt å benytte det planlagte anlegget på OSL.

– At en rekke flyselskaper allerede har signert med oss er godt nytt for miljøet. Å redusere utslippene er et felles ansvar, og vår løsning vil kunne ta flybransjen et viktig skritt i riktig retning. Det tar mange år før en del av bærekraftstiltakene for denne bransjen, som flåteutskiftning, elektrifisering og biodrivstoff, er en realitet. Vår løsning vil være tatt i bruk på OSL om vel et år og er et av mange initiativ som til sammen vil bidra til få ned utslippene, sier Steiro.

Miljøvennlig og effektiv vask og avising av fly

Roboten fjerner is og snø, og vasker flyskroget og flymotoren. Dette foregår innendørs, i et lukket anlegg. Ved hjelp av de lange robotarmene er prosessen langt mer nøyaktig og presis enn dagens løsning, der man bruker biler med manuell sprøytearm for å gjøre jobben.

MSG Aviations robot er bygget for å vaske alt fra større passasjerfly til mindre privatfly. Også militære fly vil kunne bruke roboten. Både avising, vasking og inspeksjon av fly er tidkrevende prosesser. Normalt tar det mellom fire og ti timer å vaske et fly, og det gjøres mer eller mindre manuelt. OSL er blant de aller beste i verden på avising av fly, men ved å automatisere denne prosessen vil det kunne gjøres enda raskere og mer miljøvennlig.

Stor internasjonal interesse

MSG Aviation er i dialog med en rekke internasjonale flyplasser og flyselskaper om etablering.

– Det er ikke bare i kalde strøk at man må avise fly. Det foregår derfor avising på flere flyplasser enn man skulle tro. Omtrent 2500 flyplasser driver med avising i dag. Hele verden er vårt nedslagsfelt og vi har god dialog med en rekke potensielle kunder, men de tekniske løsningene skal fortsatt utvikles ved anlegget vårt i Skien, sier Steiro.

Inspeksjon uten å åpne flyskroget

Fra den opprinnelige ideen om vask og avising har MSG Aviations forretningsmodell utviklet seg og innebærer nå også teknisk inspeksjon av fly. Nylig signerte selskapet en intensjonsavtale med Dolphitech, en av verdens ledende selskaper innen inspeksjon ved bruk av ultralyd.

– Med kamera, ultralyd og tilhørende datasystemer kan vi «scanne» fly for skader uten å åpne skroget i det hele tatt. Vi har allerede maskinen, så det er egentlig bare å sette mer utstyr på og integrere det med systemene våre, sier Steiro.

Ideen kom under vinterforsinkelse

MSG Aviations gründer Svein Gunnar Mæland har jobbet med ideen om en bærekraftig vaskehall for fly i nesten ti år. Mæland er utdannet innen mekaniske fag og ledelse, og har vokst opp med en far som solgte bilvaskemaskiner.

– I julen 2009 ble broren min to døgn forsinket fra Amsterdam. Det gav meg ideen om å utvikle en langt større variant av bilvaskemaskinene jeg så hos faren min, som kunne passe til fly. Der startet utviklingen av en robot som vasker og fjerner snø og is på fly på en mer økonomisk, miljøvennlig og effektiv måte, sier Mæland.

Nå er det første kommersielle pilotanlegget snart en realitet. Om vel et år setter MSG Aviation sin første robot på Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) i drift. Målet med avtalen er å teste et anlegg i kommersiell drift på et område på flyplassen som Avinor leier ut til MSG Aviation i en 3-årig avtale. Flyselskaper og selskaper som tilbyr bakketjenester på OSL skal kunne benytte seg av roboten.

May 20th, 2021


Arendalsuka 2021 ©

Arendalsuka 2021

Yesterday, we gathered a united and committed aviation industry with high ambitions and concrete plans to reduce climate emissions.

 

Beyond fleet electrification and transition to sustainable fuel, several measures will contribute to a more sustainable aviation industry in the shorter term. Our solution will make a great contribution to reducing emissions, eliminate discharge of chemicals into surrounding environments and reduce cost all at once.

“It is fantastic to hear the enthusiasm of the greatest players in Norwegian aviation industry. We in MSG Avation are ready to implement our solution and have ambitions of building our first facility at OSL, Gardermoen within 2022”, says Geir Steiro, CEO of .

Ingen alternativ tekstbeskrivelse tilgjengelig for dette bildet

Thank you to AvinorNorwegianFlyrSAS – Scandinavian AirlinesWiderøe Ground Handling AS and OSM Aviation for contributing to the discussions.

August 17, 2021


Norwegian and MSG Aviation sign letter of intent ©

Norwegian and MSG Aviation sign letter of intent

Press release:

Norwegian and MSG Aviation sign letter of intent:

Lower emissions and costs through automated washing and de-icing of aircraft

Oslo 16th august 2021: Norwegian has entered into agreement with MSG Aviation to use a more climate friendly solution for washing, de-icing and inspection of aircraft. The dialogue between the two parties has been ongoing since the construction of MSG’s test facility.

Norwegian logo

Norwegian aims to be a leader in moving towards a more sustainable and climate friendly aviation industry. The company wants to be consumers’ first choice by reusing and recycling plastic waste and continue to promote sustainable fuel solutions whilst maintaining Europe’s youngest fleet. The goal is to reduce CO2 emissions by 45 percent by 2030. This is in line with the 1.5° C target in the Paris Agreement.

MSG Aviation offers greener and smarter solutions for washing, de-icing and technical inspection of aircraft. Norwegian has been in dialogue with MSG since 2016 and has been the first of the major airlines to sign a letter of intent with the company. The solution is one of many key measures Norwegian is taking to reduce emissions.

“We do whatever we can to ensure that our travellers get the best possible service, including offering as low climate impact as possible. To us, MSG’s solution is an initiative that can help reduce our carbon footprint in a profitable way, and that fits well with other solutions we are already using to operate as efficiently as possible. MSG’s automated solution for washing, de-icing and inspecting of aircraft can make us even more efficient, punctual and can help us reduce our overall costs” said Henrik Fjeld, SVP Ground and Technical at Norwegian.

Expects operation from 2022

The automated facility is now ready to launch, following a few years of research, development and testing of the prototype at Geiteryggen Airport in Skien. The solution has been developed with funds from the EU and Innovation Norway, among others.

Today, it takes a long time to remove ice and snow of planes manually before departure. This often leads to significant delays on snowy days. Such delays will be reduced with the new, automated solution. In addition, the fuel consumption is lower, and the amount of the de-icing fluid that is collected is higher, which increases the possibility of reuse.

MSG is now in dialogue with Oslo Airport to make preliminary plans for a facility that may be ready for operation 2022. Norwegian will use this facility primarily.

“Norwegian is Scandinavia’s second largest airline and therefore an important customer for us. The agreement is important to us, commercially, and is good news for the globe as it contributes to reducing emissions. We have the whole world as a catchment area and believe this agreement will catch the attention of other future customers”, said CEO Geir Steiro of MSG Aviation.

He adds that not only commercial airlines, but also airports, cargo airlines and military aviation are potential customers.

Reduced time and emissions lead to lower costs

More frequent and customised aircraft washing contributes to less air resistance and thus better fuel economy and reduced CO2 emissions. The washing also causes less wear on the aircraft, which in turn leads to lower maintenance costs. MSG Aviation also has a solution for engine washing that is important for the engines’ thermal power and performance. Overall, this can reduce fuel consumption and emissions by up to two percent.

The letter of intent also includes a common goal that Norwegian will also be able to use MSG Aviation’s solution for technical inspection of the aircraft while they are being washed. This is done by scanning the aircraft. The digital process is accurate and timesaving.

August 16, 2021


Widerøe Ground Handling med ny løsning for avisning og vask av fly ©

Orginal artikkel skrevet av Hans Olav Nyborg for Hengar.no Klikk her.

Widerøe Ground Handling inngår intensjonsavtale om å være operatør samt benytte MSG Aviations planlagte automatiske vaske- og avisingshall for fly på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Partene er enige om å få til en avtale på kommersielle vilkår når anlegget står klart. MSG Aviation er i dialog med Avinor om nødvendige avklaringer for å kunne gå i gang med bygging av anlegget som kan står klart i 2022.

MSG Aviations løsning innebærer en ny og automatisert løsning for vasking, avising og teknisk inspeksjon av fly der kjemikalier både benyttes i mindre grad enn i dagens manuelle operasjoner, og gjenvinnes i svært høy grad. Ambisjonen er at prosessene skal bli betydelig raskere enn i dag og dette kan igjen innebærer kortere reisetid for passasjerene.

– Widerøe Ground Handling er opptatt av å bidra til en mer klima- og miljøvennlig luftfart gjennom å redusere utslippene fra vår virksomhet på bakken. Løsningen vi nå ønsker å ta i bruk for vasking og avising av fly vil bidra til at flyselskapene vi leverer tjenester til får lavere miljøutslipp og reduserte kostnader, sier kommersiell direktør Kjell Ivar Maudal i Widerøe Ground Handling. Widerøe Ground Handling er Widerøe-konsernets selskap for bakketjenester og leverer tjenester til en rekke flyselskap på 42 norske flyplasser.

Det automatiske anlegget er nå klart til å tas i bruk etter noen års forskning, utvikling og testing av prototypen på Geiteryggen flyplass i Skien. Løsningen er utviklet blant annet med midler fra EU og Innovasjon Norge.

I dag tar det lang tid med manuell fjerning av is og snø på flyet før avgang. Det fører ofte til betydelige forsinkelser ved snøfall. Slike forsinkelser vil det blir færre av med den nye, automatiserte løsningen. Dessuten oppnås redusert drivstofforbruk, økt oppsamlingsgrad av avisingsvæske og dermed mulighet for gjenbruk.

– Vi gleder oss til å kunne bistå med vasking og avising for Widerøe Ground Handling sine flykunder. Det er stor kommersiell interesse vår løsning, og vi ser frem til å kunne komme i gang med utrullingen av våre anlegg, først på Gardermoen og deretter andre steder i Norge og ute i verden. Potensialet er stort, sier administrerende direktør Geir Steiro i MSG Aviation.

Han legger til at ikke bare kommersielle flyselskaper, men også flyplasser og flyfrakt-selskaper og militær luftfart er potensielle kunder.

Redusert tid og utslipp gir lavere kostnader

Hyppigere og tilpasset vask av fly bidrar til mindre luftmotstand og dermed bedre drivstofføkonomi og redusert utslipp av CO2. Vasken medfører dessuten mindre slitasje på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader. MSG Aviation har også en løsning for motorvask som er viktig for motorenes termiske effekt og yteevne. Samlet sett vil dette redusere drivstofforbruk og utslipp med opp mot to prosent. Ved å vaske flyet hver 26. dag oppnår man en reduksjon i drivstofforbruk på opp mot to prosent.

Intensjonsavtalen omfatter også et felles mål om at flere av Widerøe Ground Handling sine kunder skal å kunne benytte MSG Aviations løsning for teknisk inspeksjon eller vask av fly. Inspeksjon skjer ved skanning der avvik på flykroppen vil avdekkes. Den digitale prosessen blir nøyaktig og tidsbesparende.

August 13, 2021


Vær med oss og støtt vår humanitære hjelp sammen med Christoffer.

Vær med oss og støtt vår humanitære hjelp sammen med Christoffer.

Christoffer arbeider på Herregaarden og gir alt for å hjelpe barn og unge i Zambia.

Christoffer arbeider frivillig i Sport In Action,- et prosjekt som har fokus på å hjelpe barn, unge og spesielt jenter gjennom sport og samvær til å lære om hygiene og kvinners rettigheter..

Dette er andre gangen Christoffer er 3 måneder i Zambia for å hjelpe. Vi på Arendal Herregaard bestemte oss for å hjelpe slik at Christoffer kan rense vann, kjøpe mat, sanitære produkter, aktivisere og samle unge for å lære om helse, hygiene og bedre sette sine egne grenser. Med vår støtte kjøper han nå inn bagger med maisgrøt, sukker, matolje, håndsprit, ansiktsmasker, hygieneartikler mm til ca 1.000 unge mennesker og 40 familier.

Hvis du ønsker å bidra ta kontakt!

August 13, 2021


Flyr er første flyselskap som inngår intensjonsavtale med MSG Aviation. ©Flyr

MSG Aviation and Flyr sign letter of intent for future collaboration.

Today MSG Aviation entered into its first letter of agreement with Flyr, Norway’s new airline. The two companies have common goals for environmentally friendly washing, de-icing and inspection of aircraft. The partnership is an important step in establishing the first MSG Aviation facility at Oslo Airport.

"We are very pleased that Flyr is the first airline to see the potential in our greener solutions. We have a global marketplace. Potential customers are not only commercial airlines, but also airports and cargo airlines. Military aviation will be able to use our services, as well." said CEO Geir Steiro of MSG Aviation.

“For us, it is important to do whatever we can to contribute to a more sustainable aviation industry. That is why this agreement is important to us. With MSG Aviation's solution, we not only anticipate reduced emissions but also lower costs,” said CEO Tonje Wikstrøm of Flyr.

Following years of research, development and testing, MSG Aviation's product is ready for commercial launch. The company is working with Oslo Airport to make this happen as soon as 2022. This is the primary facility that Flyr will use.

Reduces emissions and costs

Removing ice and snow on planes is time consuming and often causes delays and airline passenger frustration. This problem is minimized with the automated solution from MSG Aviation. Automated de-icing performed in a purposed gate contributes to faster operations, less queuing, reduced fuel consumption, increased collection rate of de-icing fluid and the possibility of reusing de-icing fluid.

More frequent and refined aircraft wash results in a cleaner fleet with less drag, consequently reducing fuel burn and carbon emissions. This also means less stress on the aircraft, which in turn results in lower maintenance costs. Furthermore, the company has a solution for engine wash that is important for the engines’ overall thermal power and performance. This will remove debris that accumulate in the engines during operation which will reduce fuel consumption and emissions by up to two percent. By washing the aircraft every 26 days, a reduction in fuel consumption of up to two percent is achieved.

MSG Aviation is also working on developing a solution for technical inspection of the aircraft where it is scanned while being washed. While the aircraft is inspected the machine compares images of the aircraft fuselage to databases of stored images. Likewise, the machine scans the aircraft for any discrepancies not within manufacturer, operator and authority safety standards. If there is a discrepancy during the scan the operator will be notified, and maintenance may be required.

August 8th, 2021


Geir Steiro, administrerende direktør i MSG Aviation.

MSG Aviation Appoints Geir Steiro as New CEO

The original article was written by Marius Loretzen for E24 in Norwegian Click here

After many years of development, MSG Aviation hires a new leader that is fully engaged in conquering global aviation.  The owners are investing fresh capital to roll out the company’s de-icing and washing robot.

“It is a colossal robot that does this, and it is something that the industry needs, “ says Geir Steiro, the newly appointed CEO of MSG Aviation to E24.

The Norwegian start-up from Skien has developed a “de-icing and washing robot“ for aircraft that resembles an upscaled carwash unit.

“There is no one else in the world that can offer washing, de-icing, or technical inspection of an aircraft that is as effective and sustainable as MSG Aviation can, “ continues Steiro.

With help from robotic arms, the system can de-ice an airplane more thoroughly and accurately than today’s solutions, where an operator uses a vehicle and a wash gun to do the job.  In addition, the MSG process is by far faster.

“One can also install cameras onto the robot to inspect an airplane, “ says Steiro. 

Steiro himself has an extensive management background in SAS, Norwegian, Thomas Cook, and Qatar Airways.  Now he is moving over to a start-up on the supplier side. 

Aiming for a Launch at Gardemoen

“It was a bit of luck that Geir was available and felt he wanted to come back home to Norway.  He knows the industry well and has a great network of contacts and trust in the market, which will come in handy as we approach a delivery phase, “ says MSG’s Chairman of the Board, Ove Trøen to E24.

Trøen tells us that he came into the company in March of last year when the start-up was in need of more capital.  He is himself a retired pilot and had his eye on the company. 

Shortly afterward, MSG formed an alliance with Sintef and the University of South-Eastern Norway to test and verify their technology, explains Trøen. 

“We are in close dialog with Oslo Airport to establish a pre-project for a unit that can be ready as early as 2022.  It will be the first commercial unit, “ says Trøen.

However, the need for the system goes a lot farther than just cold Scandinavian airports:

“It isn’t only during cold weather that one must de-ice an airplane.  If you fill up cold fuel in a warm wing, it can result in condensation and frost on the wing.  So the need for de-icing goes beyond what one actually thinks, “ says Trøen.

Entrepreneur Svein Gunnar Mæland is still in partial ownership and works with the company, explains Trøen.  Mæland’s background is actually from the carwash industry, which is where some of the components from the MSG system come from. 

Teknisk Ukeblad magazine mentioned in 2018 how Mæland put everything into this idea, which he got after his brother’s airplane was delayed for two days from Schiphol in Christmas 2009.

The magazine also mentioned a conflict between the company and previous investors in 2019.

MSG Aviation visited Qatar Airways

As of today, MSG has a test facility at Geiteryggen Airport and a retired Boeing 737 that is used to test and demonstrate the technology. 

The company also plans to scale the robot to service bigger, long-haul, and wide-bodied airplanes. 

Steiro tells us that the pandemic has delayed the roll-out:

“Then Corona disrupted the market, but one still had to keep developing the technology, “ he says.

“MSG was here for a visit while I was working with Qatar Airways, and airlines are interested in this, so I’m excited to start working with MSG, “ he says.

Both de-icing, washing, and inspection of aircraft is a time-consuming process, and in many situations, airlines fly their airplanes to their own facilities to wash and inspect.

For a wide-body airplane, it can take up to 8-10 hours to inspect the entire airplane for lightning strikes, but with us, it takes a fraction of the time, says Steiro about the new functionality that is now being developed for the system.

It is a big environmental advantage for the airlines to have de-icing, washing, and drying under one hangar that can collect and recycle the chemicals and water used.

New Investors Contribute with 77 million

The business model is based on the fact that MSG can build and own a facility, explain Geir and Trøen.

We envision ourselves investing in this and that the airlines or airports pay for the services.  This way it is easier for us to succeed.

For MSG to be successful, we are dependent on getting access to airports around the world.

– Is there a willingness to pay for this?

– Airlines must de-ice, wash, and inspect their fleet.  When this can be done faster, the airlines save money, something that is important in an industry where all the little things are taken into account.

Your business model requires that you have the capital to establish a facility.  How will you be financing this?

– We have received capital from new owners and they are willing to further commit.

The owners at MSG have now invested 37 million kroners in fresh capital according to information from Brønnøysund Register.

“There will be an additional 40 million coming in now and the owners have contributed with the liquidation that we believe is needed for Aviation, “ says Trøen.

On the shareholder list, you will find the following names, among others, Jan Gunnar Næss, Svein Ove Brekke, Robert Bader, Petter Hennum, Jørn Heidenreich-Riis, as well as the founder, Svein Gunnar Mæland.

May 20th, 2021


Sørumsand Verkstedhagen

Sammen med Barlindhaug utvikler vi i 2021 Sørumsand Verksted/Verkstedhagen

Boligprosjektet Verkstedhagen ligger idyllisk til i Lillestrøm kommune, sentralt beliggende i Sørumsand sentrum. Boligområdet holder til i solrike og grønne omgivelser, mellom Sørumsand verksted og villabebyggelsen i Bekkedroga. Her befinner du deg i umiddelbar nærhet til skoler og barnehager, flotte turmuligheter, offentlig kommunikasjon og butikker. 

Med tog fra Sørumsand stasjon, er det perfekte pendlermuligheter til Oslo og Lillestrøm sentrum. Da kan du trygt la bilen stå i det underliggende parkeringsanlegget. Med byggenes unike beliggenhet vendt fra jernbanen, kan du nyte din ideelle hverdag i ro og mak. 

Med utgangspunkt og inspirasjon fra industrihistorien i området, bygges det her frittstående bygninger som står i stil med eksisterende bebyggelse. Industrielle materialer møter moderne løsninger. Grøntarealene som strekker seg fra nord til sør, myker opp omgivelsene og skaper en estetisk flott harmoni. 

De opparbeidede grøntområdene møter deg gjennom hele boligområdet. Med frodig beplantning og park i umiddelbar nærhet, kan du nyte helger, så vel som ettermiddager, i fredelige omgivelser, mens solen skinner mellom byggene. 

Fordelt på flere frittstående bygg, kan du velge mellom en av de prosjekterte selveierleilighetene. Med både 2-, 3- og 4-romsleiligheter tilgjengelig, finnes det her et mangfold av bomuligheter fordelt på de ulike moderne og arealeffektive planløsningene. Du finner også flere flotte hjørneleiligheter med gode sol- og utsiktsforhold. Da kan du enkelt velge den perfekte boligen for deg! 

June 2nd, 2021


Kuskerudvegen 4 ©

Kuskerudvegen 4

Nye 2- til 4-roms leiligheter sentralt beliggende på Sørumsand kommer snart for salg. Registrer deg allerede nå og vær blant de første som mottar informasjon om Sørumsand Panorama.

Prosjektes Hjemmeside

June 2nd, 2021


Fotograf Jarle Kvam med et av de større bildene i utstillingen. ©Foto: Frank Johannessen

Spektakulær utstilling på Spornes

Arendal Herregaard har i sammarbeid med to lokale kunstnere lagd en helt spesiell ustilling i Raet nationalpark på Spornes Les mer hos agderposten.

www.agderposten.no

March 3rd, 2021


Fotograf Jarle Kvam med et av de større bildene i utstillingen. ©Foto: Frank Johannessen

Herregaarden tok miljø-initiativ i nasjonalparken.

Deltakerne på Arendal Herregaards strandryddingsaksjon i Raet nasjonalpark ble premiert med mat og musikk fredag.

www.geita.no

March 3rd, 2021

Headquarters

Sørumsand

Sørumsandvegen 68

1920 Sørumsand Norway

martin@sdas.no

+47 97 11 06 19

Hotels

Arendal

Arendal Herregaard

4818 Fervik Norway

ah@arendalherregaard.no

+47 37 06 08 30

MSG Aviation

Skien Airport, ENSN

Voldsvegen 204

3739 Skien Norway

post@msgproduction.no

+47 97 11 8500

Headquarters

Sørumsand

Sørumsandvegen 68

1920 Sørumsand Norway

martin@sdas.no

+47 97 11 06 19

Hotels

Arendal

Arendal Herregaard

4818 Fervik Norway

ah@arendalherregaard.no

+47 37 06 08 30

MSG Aviation

Skien Airport, ENSN

Voldsvegen 204

3739 Skien Norway

post@msgproduction.no

+47 97 11 8500

haakon@sdas.no

Sudrheim

Design by TBros